Instonians Golf Society - President's Day Reminder